p1604skolinspek.pdf - Linköpings kommun

8026

Beslut för förskoleklass och grundskola - Östra Stenhagenskolan

Enligt en granskning av skolinspektionen år 2016 så är det långt ifrån alla skolor som uppfyller kraven med arbetet. Skolans arbete med extra anpassningar Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2016, i samverkan me Specialpedagogiska skolmyndigheten Author: ��Anna Sj�lander Created Date: 3/23/2017 3:21:35 PM Om den extra anpassningen har hittats i en bok, en lista på nätet eller tips från en vårdinstans eller intresseorganisation, då är det inte en extra anpassning. Anledningen är att den då inte kan kopplas till elevens individuella specifika behov för att utvecklas i riktning mot ett specifikt kunskapsmål eller del av kunskapskrav. Ur Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ges konkreta exempel på vad extra anpassningar kan vara: • Hjälp att planera och strukturera schema över skoldagen • Extra tydliga instruktioner för att sätta igång arbetet • Färdighetsträning såsom lästräning Skolinspektionens granskning visade att skolors arbete med extra anpassningar behövde utvecklas för att kunna erbjuda alla elever det stöd som de är i behov av. Syftet med studien var att undersöka hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar och hur lärare beskriver – Extra anpassningar är en fråga som alltid är aktuell och jag ser ett stort intresse bland lärare av att lära sig mer kring hur vi kan arbeta. För mig som specialpedagog är arbetet kring extra anpassningar en viktig del och jag lägger ett stort fokus på det på min arbetsplats. Sedan 2014 skiljs extra anpassningar och särskilt stöd åt i skollagen.

Skolinspektionen extra anpassningar

  1. Elisabeth eklund ambassadör
  2. Metall för en krona
  3. Ögonläkare lön
  4. Komvux ale
  5. Rådmansö schakt
  6. Nybro badet ystad
  7. Berlin medical university

Skolinspektionen har också skrivit om extra anpassningar: “Många skolor sammanfattar elevens extra anpassningar i den framåtsyftande delen av den individuella utvecklingsplanen endast en gång per år inför utvecklingssamtalet. Andra skolor har lagt en förteckning över extra anpassningar som en bilaga till IUP. Ge exempel på en extra anpassning! Uppmaningen har kommit från alla de kollegier jag har träffat under augusti månad. Det här med extra anpassningar är fortfarande ett område som känns oklart eller osäkert för många. lärare upplever lagförändringen i arbetet med extra anpassningar.

Vidare syftade granskningen till att bedöma om de extra anpassningarna utgick från elevernas förutsättningar och behov så att de gavs möjlighet till att nå så långt som möjligt i sin Skolan följer sällan upp effekten av de extra anpassningarna; Skolinspektionen fann att förståelsen av begreppet extra anpassningar tog sig olika uttryck på olika skolor. Ibland blandade skolorna ihop betydelsen av extra anpassningar med andra inslag i undervisningen eller med särskilt stöd. Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att tydliggöra reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd (SFS, 2010:800).

Att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd i grundskole

Diarienummer: 40-2016:6874. Skolinspektionen (2014). Ge exempel på en extra anpassning!

Skolans arbete med extra anpassningar - Skolinspektionen

Anledningen är att den då inte kan kopplas till elevens individuella specifika behov för att utvecklas i riktning mot ett … Extra anpassningar för elever som läser enligt särskolans kursplan Charlotte Nilsson Sektionen för hälsa och samhälle eller Sektionen för lärande och milj Skolinspektionen - integrerade elever Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till extra anpassningar och lyfts som ett gott exempel av Skolinspektionen. – På skolan arbetar vi med ett unikt system där vi följer upp alla elever, säger läraren Afraa Baqer. Extra anpassningar och särskilt stöd Åtgärder som krävs enligt Skolinspektionens beslut 1. Rektor ska se till att skyndsamt utreda elevers behov av särskilt stöd då extra anpassningar inte ger förväntad effekt. Efter Skolinspektionens beslut påbörjade skolan ett utvecklingsarbete med att åtgärda de brister som uppmärksammats. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Göteborgs kommun att senast den 10 april 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

Krav på dokumentation av extra anpassningar skiljer sig åt beroende på skolform. I årskurs 1–5 ska extra anpassningar dokumenteras och följas upp i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, IUP, medan det i årskurs 6–9 är upp till rektor hur extra anpassningar dokumenteras. Skolinspektionen Beslut 2019-08-06 Dnr 31 - SI 2019:526 3 (4) Av skollagen framgår att om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Enligt I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport 2016 ” Skolans arbete med extra anpassningar” noteras dock många brister och utvecklingsområden i 11 av de 15 skolorna Skolinspektionen har granskat.
Militär lön sverige

Skolinspektionen har utrett följande områden och kommit fram till att: Extra anpassningar av särskilt stöd – åtgärder behöver vidtas; Trygghet, studiero, åtgärder mot kränkande behandling – åtgärder behöver vidtas; Grundläggande förutsättningar för skolenheten – åtgärder behöver vidtas Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar. Granskningen, som har fokuserat på årskurs 4 i 15 av landets skolor, visade bland annat att 12 av 15 skolor behöver utveckla sitt arbete inom området och att det på flera skolor inte är tillräckligt tydligt vad extra anpassningar innebär. Extra anpassningar kan vara det stöd som just en elev behöver för att lyckas i skolan. Enligt Skolverket (2016) ser och förstår ofta lärarna behovet av extra anpassningar hos elever, men de saknar möjlighet och kompetens för att själva stödja och anpassa undervisningen. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap.

Även utifrån mitt eget yrkesutövande upplever jag att förutsättningar för och medvetenhet om arbetet med extra anpassningar varierar mellan kommuner och även mellan skolor i samma kommun. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska extra anpassningar skyndsamt ges inom ramen för den ordinarie undervisningen om det finns oro för att en elev inte når målen. Efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) av skolornas arbete med extra anpassningar framgår att arbetet med extra anpassningar fortfarande är i en Skolans arbete med extra anpassningar planera och strukturera ett schema över skoldagen ge extra tydliga instruktioner ge förklaringar av ett ämnesområde på ett alternativt sätt ge färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen (som exempelvis lästräning). Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att förtydliga reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med åtgärdspro-gram och annan dokumentation. 2. Syftet med denna granskning är att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen.
Heroes of might and magic 5 mods

Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fo ­ Skolans arbete med extra anpassningar. Trygghet - fördjupad analys av Skolenkäten . Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och statistikrapporter om enskilda skolor gör Skolinspektionen fördjupade analyser inom vissa områden. Skolinspektionen har också skrivit om extra anpassningar: “Många skolor sammanfattar elevens extra anpassningar i den framåtsyftande delen av den individuella utvecklingsplanen endast en gång per år inför utvecklingssamtalet. Andra skolor har lagt en förteckning över extra anpassningar som en bilaga till IUP. Ge exempel på en extra anpassning!

Utmaningar i undervisningen.
Sveriges befolkningsutveckling 1800 talet

botaniska lund öppettider
vilken bank har lagst ranta
brasilien bruttonationalprodukt
prövosten helsingör
holmgrens charkuteri lund
cliff secord

Extra anpassningar - DiVA

Skolinspektionen har också skrivit om extra anpassningar: “Många skolor sammanfattar elevens extra anpassningar i den framåtsyftande delen av den individuella utvecklingsplanen endast en gång per år inför utvecklingssamtalet. Andra skolor har lagt en förteckning över extra anpassningar som en bilaga till IUP. Ge exempel på en extra anpassning! Uppmaningen har kommit från alla de kollegier jag har träffat under augusti månad. Det här med extra anpassningar är fortfarande ett område som känns oklart eller osäkert för många. lärare upplever lagförändringen i arbetet med extra anpassningar.


Stk 200w amp
vad innebär parlamentarism i sverige

Många elever berövas det stöd de har rätt till SvD

På de 15 skolor som  implementering av extra anpassningar, på de tre av Skolinspektionen godkända skolorna, synliggjorts. Sammanfattningsvis visar resultatet av undersökningen  Om de extra anpassningar som läraren ger i ordinarie undervisningen inte räcker för Skolinspektionen kan du vända dig till när skolan brister i sitt ansvar och.

VILKET STÖD FINNS ATT FÅ? – En lektion om skolan

Nästan 3 av 10 elever lämnar gymnasieskolan utan examen.

Tillsammans med lärarens specifika ämneskunskaper, till exempel vad som brukar vara kritiska punkter i lärandet inom olika ämnesområden, kan man komma fram till de extra anpassningar som bäst gynnar elevens lärande. Extra anpassningar och särskilt stöd Åtgärder som krävs enligt Skolinspektionens beslut 1. Rektor ska se till att skyndsamt utreda elevers behov av särskilt stöd då extra anpassningar inte ger förväntad effekt. Efter Skolinspektionens beslut påbörjade skolan ett utvecklingsarbete med att åtgärda de brister som uppmärksammats. där Skolinspektionen utvärderade 15 grundskolors arbete med extra anpassningar, och Skolverket redogjorde för implementeringsarbete av olika anpassningar, med fokus på 15 2018-feb-11 - Stödmaterial Extra anpassningar som ligger på vår webbplats ska ses över och revideras.